Mednarodni dan žensk v številkah

0
497

1.oktobra 2021 je imela Slovenija 2.108.708 prebivalcev. Od tega je bilo  žensk 49,8 %, moških pa 50,2 %. V letu 2020 so bile v Evropski uniji le še tri države, v katerih je bilo moških več kot žensk, to so bile Malta, Luksemburg in Švedska.

Sredi leta 2021 je bil indeks feminitete, ki opisuje razmerje med številom žensk in številom moških, torej nam pove, koliko žensk na 100 moških prebiva na nekem območju. Najvišji je v osrednjeslovenski (101,7), najnižji pa v primorsko-notranjski statistični regiji (95,2).

V letu 2021 je bilo med prebivalkami Slovenije 30.650 različnih ženskih imen. Najpogostejše žensko ime je bilo, kot že vrsto let, Marija, sledili sta Ana in Maja. Deklice, rojene v 2020, so bile poimenovane s 1.331 različnimi imeni. Najpogostejša imena so bila Ema, Zala in Mia.

Povprečna starost prebivalcev Slovenije narašča. V 2021 so bile prebivalke Slovenije v povprečju stare 45,1 leta, kar je bilo skoraj 2 leti več kot leta 2011 in skoraj 3 leta več od povprečne starosti moških v 2021. Pričakovano trajanje življenje deklic, rojenih v 2020, je 83,4 leta, dečkov pa 77,8 leta.

V 2021 je bilo v Sloveniji 109.303 mater, ki so v družini živele same z otrokom oz. otroki (očetov z otrokom je bilo 26.918). Med različnimi tipi družin je bilo največ zakonskih parov (348.746), 102.226 parov je živelo v zunajzakonski skupnosti, 255 pa v istospolni partnerski zvezi.

Število sklenitev istospolnih partnerskih zvez narašča. V 2020 jih je bilo 47, kar je skoraj šestkrat toliko kot leta 2007. V 2020 je bilo v Sloveniji 5.214 sklenitev zakonskih zvez. Največ ženinov, 25,5 %, je bilo starih 30–34 let, neveste pa so bile nekoliko mlajše, saj jih je bilo največ, 29,8 %, starih 25–29 let. Istega leta je bilo v Sloveniji 1.774 razvez. Tako med moškimi kot med ženskami je bilo največ razvez v starostni skupini 40–44 let (17,5 % vseh razvezanih moških in 19,4 % vseh razvezanih žensk).

Delež terciarno izobraženih žensk narašča V 2021 je bilo med ženskami, starimi vsaj 15 let, 26,1 % žensk s končano največ osnovnošolsko izobrazbo, 44,6 % jih je končalo srednjo šolo, 29,2 % pa jih je imelo terciarno izobrazbo. V primerjavi z 2011 se je zmanjšal delež tistih, ki so imele največ osnovnošolsko ali srednješolsko izobrazbo, in povečal delež terciarno izobraženih. V primerjavi z moškimi je bil v vseh letih od 2011 naprej večji delež žensk, ki so končale največ osnovno šolo, in tistih, ki so dosegle terciarno izobrazbo, manjši pa srednješolsko izobraženih.

Med poklicnimi skupinami je bilo v 2020 v Sloveniji med ženskami največ strokovnjakinj (29,7 % vseh delovno aktivnih žensk). Po začasnih podatkih je v 2020 povprečna mesečna bruto plača za ženske v Sloveniji znašala 1.912 EUR, za moške pa 1.955 EUR.

Po podatkih Eurostata, v katerih so zajeta samo podjetja z vsaj 10 zaposlenimi in ne vključujejo vseh dejavnosti, je bila v Sloveniji plačna vrzel med spoloma v 2020 med najmanjšimi v EU-27 (podatki za večino držav so začasni); znašala je 3,1 odstotka. Še manjšo vrzel so imeli le v Luksemburgu (0,7 %) in Romuniji (2,4 %).

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here