Popis škode zaradi neurja

Občina Pesnica je na spletni strani objavila sklep na podlagi uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, ki jo je izdalo ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da se prične z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z dežjem in vetrom med 12. in 13. julijem letos.

Neposredna škoda na stvareh se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih v občinah. Občinske komisije iz navedenih občin, ocenijo škodo na stvareh na predpisanih obrazcih, ki so objavljeni na občinski spletni strani do 30. avgusta letos.

Podatki iz obrazcev so do istega dne vneseni tudi v spletno aplikacijo Ajda.

Pri ocenjevanju škode je treba upoštevati tipične skupine del iz priloge 3 zgoraj navedene uredbe. Regijske komisije za ocenjevanje škode na svojem območju opravijo kontrolne preglede do 6. septembra letos.

Škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo. Oceno škode ocenijo do 30. avgusta letos.