FURS poziva k vračilu neupravičeno podeljenih sredstev

0
339

Vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po interventni zakonodaji (tako imenovani protikorona ali PKP ukrepi) pozivajo, da v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem upravičenj do 10. oktobra 2022 oddajo Izjave o vračilu upravičenj prek sistema eDavki, s čimer se lahko izognejo nadzoru in globam.

Finančni upravi  je z interventno zakonodajo za zajezitev, omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo podeljena široka pristojnost tako za dodelitev in izplačilo upravičenj, kot tudi za nadzor in vračila izplačanih pomoči.

Interventna zakonodaja v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem pomoči določa vračilo prejetih sredstev, praviloma na način, da zavezanec vloži izjavo za vračilo, na podlagi katere davčni organ izda odločbo za vračilo prejetih upravičenj. Zavezanec na podlagi te odločbe vrne sredstva (brez obresti, če gre za kriterij upada prihodkov) v 30 dneh. Omenjeno izjavo je bilo sicer treba vložiti najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) oziroma obračuna davka od dohodka iz dejavnosti (DohDej).

Če zavezanec izjave za vračilo upravičenja ne vloži, lahko FURS izvede nadzor.

Na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga FURS, ugotavljajo, da nekateri zavezanci, ki ne izpolnjujejo pogojev v zvezi z izkazanim upadom prihodkov, niso vložili izjave za vračilo prejetih upravičenj.

Visoke kazni in hude sankcije

Po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) se z globo od 3.000 do 20.000 eurov kaznuje delodajalec, ki ne obvesti FURS o naknadni ugotovitvi o neizpolnjevanju pogojev za upravičenja po tem zakonu (drugi odstavek 99. člena ZIUZEOP). Za navedeni prekršek se z globo od 1.500 do 8.000 eurov kaznuje tudi delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev, medtem ko se delodajalec posameznik kaznuje z globo od 450 do 1.200 eurov. Z globo od 450 do 2.000 eurov pa se kaznuje odgovorna oseba delodajalca.

Po Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 -ZDUOP (53. člen) se z globo od 3.000 do 20.000 eurov kaznuje delodajalec, ki v roku ne obvesti FURS o obveznosti vrnitve sredstev (šesti odstavek 39. člena). Za navedeni prekršek se z globo od 1.500 do 8.000 eurov kaznuje tudi delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev, medtem ko se delodajalec posameznik kaznuje z globo od 450 do 1.200 eurov. Z globo od 450 do 2.000 eurov pa se kaznuje odgovorna oseba delodajalca.

člen ZIUPGT določa, da se z globo od 1.200 do 15.000 eurov kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 eurov, če ne obvesti FURS o naknadni ugotovitvi previsoko zahtevanega zneska pomoči za financiranje regresa za letni dopust ali o naknadni ugotovitvi neizpolnjevanja pogojev za pridobitev pomoči za financiranje regresa za letni dopust (prvi in drugi odstavek 30. člena tega zakona). Z globo od 800 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here